Attiya Gamri PvdA statenlid Noord-Holland

AttiyaWelkom op de website van Attiya Gamri

Tot 9 maart 2011 ben ik Provinciale statenlid voor de PvdA in Overijssel geweest. Alle informatie op deze weblog van februari 2007 tot maart 2011 beslaat mijn werkzaamheden als Statenlid in Overijssel.


Vanaf april 2011 ben ik Statenlid in de provincie Noord -Holland. Ik ben woordvoerder Sociale infrastructuur en Jeugdzorg in Noord -Holland.

Op deze site vind je meer informatie over mijn werk als lid van de Provinciale Staten van Noord - Holland. Tevens zal ik actuele zaken die mij bezig houden beschrijven en er mijn mening over geven. Ook bevat deze site meer informatie over mij, mijn visie en achtergrond.

Ik zal deze weblog proberen dagelijks aan te vullen - veel leesplezier !


Vriendelijke groet,
Attiya Gamri - PvdA Noord-Holland

Schriftelijke vragen aan PS ; over melding kindermishandeling

november 1st, 2014

PvdA vragen 99-2014 en antwoorden Gamri meldpunt kindermishandeling

 

Afgelopen zondag (28 september) besteedde Nieuwsuur in een reportage aandacht aan het jaarverslag over 2013 van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Uit dit jaarverslag blijkt onder andere dat (huis-)artsen kindermishandeling nauwelijks melden, voornamelijk omdat zij zich belemmerd voelen door hun beroepsgeheim en bang zijn voor juridische gevolgen. Ook blijkt dat jaarlijks zo’n 65.000 meldingen van kindermishandeling binnenkomen bij het AMK, maar dat slechts 20.000 meldingen onderzocht worden. Bijkomend probleem is dat de meldingen die binnenkomen geregistreerd worden op naam van de indiener, en niet op naam van het betreffende kind of gezin, waardoor er verschillende meldingen kunnen binnenkomen over één gezin zonder dat deze aan elkaar gekoppeld worden. De PvdA-fractie is geschrokken van deze feiten, en heeft daarom de volgende vragen aan GS:

zie link hierboven.

De vrouwen in de PvdA ( ViP ) Festival 8 november

november 1st, 2014

8 november 2014 landelijk ViP Festival in Amsterdam

Op 8 november 2014 organiseren de Vrouwen in de PvdA het landelijke ViP Festival in Amsterdam. Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst zal dit jaar als thema hebben: ”Emancipatiebeleid: stap vooruit?” Deze bijeenkomst wordt speciaal voor de vrouwelijke leden van de partij georganiseerd.  ( Zie bijlage )

Wij hebben hele interessante  en leuke sprekers zoals  Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens zullen er de hele middag veel vrouwelijke Kamerleden aanwezig.

Meld je aan en laten wij elkaar ontmoeten, elkaar inspireren,  elkaar versterken en vooral ook met elkaar plezier hebben.

( zie link hierboven  voor meer info ).

 

PvdA wil dat provincie mismatch op arbeidsmarkt aanpakt

september 24th, 2014

De provincie Noord-Holland gaat in samenwerking met o.a. de TechniekRaad Noord-Holland in kaart brengen hoe de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Noord-Holland verbeterd kan worden. Een PvdA-motie die daartoe opriep werd maandag met algemene stemmen aangenomen. PvdA-Statenlid Adnan Tekin: “Ondanks de hoge werkloosheid is er jaarlijks een tekort in Noord Holland aan 950 technisch geschoolde werknemers. De PvdA vindt dat deze mismatch, net als de mismatch in andere sectoren, aangepakt moet worden.”

 

Aanleiding voor de motie was de bespreking in PS van het initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland aan het werk’, begin dit jaar ingediend door de PvdA Noord-Holland. In dit initiatiefvoorstel wordt geconstateerd dat het aantal banen in Noord-Holland de afgelopen jaren is gestegen, maar dat er tegelijkertijd sprake is van stijgende werkloosheid. De belangrijkste oorzaak voor deze tegenstelling is een mismatch tussen de Noord-Hollandse beroepsbevolking en het arbeidsaanbod. Tekin: “Oplossingen voor de mismatch moeten wat de PvdA betreft gezocht worden in betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt, hogere startkwalificaties, meer stage-en leerwerkplekken en het bieden van mogelijkheden tot omscholing. Wij vinden dat de provincie, als aanjager van de regionale economie, hier een rol in moet spelen en zijn blij dat de provincie die handschoen nu op lijkt te pakken.”

 

Gedeputeerde Staten gaat met nog meer voorstellen uit ‘Noord-Holland aan het werk’ aan de slag. Zo bekijkt GS of er een pilot kan komen waarbij Amsterdamse jongeren die een strafblad hebben, en daardoor geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen overleggen, onder voorwaarden toch werkervaring kunnen opdoen op Schiphol. Eerder al ging GS op verzoek van de PvdA in gesprek met aan de provincie gelieerde partijen om meer stage- en leerwerkplekken te creëren en werd onderzocht of aansluiting mogelijk was bij de sectorplannen van minister Asscher.

 

Plannen Landalpark op de Zanderij Castricum; in strijd met provinciaal beleid

september 6th, 2014

Voor het gebied de Zanderij ten westen van het NS station Castricum zijn plannen om een recreatiepark met in eerste instantie zo’n 120 woningen te realiseren. In het gebied staat nu kaasfabriek Kaptein en er liggen vooral karakteristieke bollenvelden die overgaan in het bos en duingebied. De PvdA-fractie van de Staten van Noord-Holland ging samen met partijgenoten uit Castricum op donderdag 4 september op werkbezoek. De conclusie van de statenfractie is dat het recreatiepark op deze plek in strijd is met het provinciaal beleid.

 

Plannen voor recreatiepark

De plannen voor de aanleg van het recreatiepark Landal bestaan al langer voor die plek in Castricum. Het bedrijf van Kaptein vertrekt, volgens verwachting, naar een andere locatie. De bouw van het park en later de bewoners en huurders van de bungalows zorgen voor meer werkgelegenheid en is goed voor de omzet van de winkels en horeca. Maar de gemeenteraad heeft zijn twijfels. Het voorstel van het college van B&W – waar de PvdA onderdeel van uit maakt – is nu om eerst een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Het gaat om een waardevol gebied en de bevolking van Castricum is sterk verdeeld over de uiteindelijke invulling.

 

PvdA-statenfractie ‘zeer verbaasd’

Tijdens het werkbezoek van de statenfractie bestaande uit Ed Wagemaker, Greet Blokker en Nico Papineau Salm komt naar voren dat het gebied de Zanderij ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – het Natuurnetwerk van Nederland – en geniet gedeeltelijk Natura 2000-bescherming. De PvdA-statenleden zijn dan ook ‘zeer verbaasd’ dat de gemeente Castricum tot nu toe geen contact heeft opgenomen met de provincie Noord-Holland. De provincie zal aangeven dat bouwen in de EHS en Natura 2000 gebieden in principe niet wordt toegestaan. Alleen wanneer het maatschappelijk belang wordt aangetoond en er geen alternatieven zijn, kan de bouw worden overwogen. Daarbij moet de initiatiefnemer zorgen voor compensatie van de natuur die met het beoogde plan verloren gaat. Daarnaast is het gebied ook nog een aardkundig monument wat bebouwing ook lastiger maakt. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) is eigenaar van het duinengebied dat grenst aan de Zanderij. In de media heeft PWN laten weten dat ze geen voorstander van het Landalpark is. De vertegenwoordigers van de PvdA statenfractie vinden dat de gemeente Castricum op korte termijn overleg zou moeten hebben met de provincie over het plan. Hiermee kan snel duidelijk worden dat het plan hoogstwaarschijnlijk niet realistisch is en daarmee het geld voor het onderzoek bespaard kan blijven.

 

Uitnodiging 23e regiodag PvdA Noord-Holland

september 6th, 2014

 

Aanpak Lucht Kwaliteit en Versnelling opwekken duurzame energie

Datum:  Zaterdag 27 september  2014

Tijd:        10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Locatie: Wachtruimte Perron 3a, NS Station Haarlem

Op zaterdag 27 september  2014 organiseert de Partij van de Arbeid gewest Noord-Holland haar  23e regiodag. De regiodag gaat deze keer over de  onderwerpen Verbetering Luchtkwaliteit en Versnelling opwekken Duurzame Energie in Noord-Holland. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en staat onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Nobel (oud wethouder Haarlemmermeer).

Rond 13.30 wordt de uitslag van de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap voor de statenverkiezingen bekend gemaakt. Na de lunch vindt de Gewestelijke Vergadering plaats. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Aanpak Luchtkwaliteit en Versnelling opwekken duurzame energie in Noord-Holland

De luchtkwaliteit in de regio’s Amsterdam en de IJmond laat duidelijk te wensen over. Mede als gevolg van het auto-verkeer(ring A-10) en diverse bedrijven wordt regelmatig de norm overschreden. Dit is slecht voor de gezondheid van mensen. Bewoners trekken dan ook regelmatig aan de bel en vragen om meer meetpunten en striktere handhaving van de afgesproken norm. De Pvda statenfractie vindt dat de aanpak van de luchtkwaliteit in de komende 4 jaar een tandje hoger moet. In deze bijeenkomst wordt besproken hoe dat het beste kan, welke maatregelen er genomen moeten worden.

Op dit moment wordt er voor 4 % aan duurzame(groene) energie opgewekt in Noord-Holland. Dit moet in 2020 14 % zijn. Om dit bereiken moeten initiatieven van bewoners, bedrijven, overheden om duurzame energie op te wekken meer kansen krijgen en ondersteund worden. Het is belangrijk om in te zetten op meerdere vormen van energie opwekking, te kijken naar innovatie en bewoners of gebruikers daarbij hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen.

In deze bijeenkomst komt de vraag aan de orde hoe deze versnelling het beste kan plaatsvinden in de komende 4 jaar.

Programma

9.30 – 10.00 uur               Inloop

10.00 – 10.05 uur             Opening door Ed Bausch vice voorzitter van het gewestelijk bestuur

10.05 – 12.30 uur             Aftrap door dagvoorzitter Jeroen Nobel

Inleiding over initiatieven opwekken duurzame Energie:

-Jurgen van der Heijden, senior adviseur Milieu en Omgeving bij AT Osborne over  initiatieven opwekken duurzame energie.

Gevolgd door discussie a.d.h.v. stellingen.

Inleiding over situatie en aanpak voor verbetering luchtkwaliteit in de regio’s IJmond  en Amsterdam. Gevolgd door discussie aan de hand van stellingen.

12.30 – 13.30 uur             Lunch en bekendmaking uitslag ledenraadpleging.

13.30 – 15.30 uur             Gewestelijke Vergadering

Agenda:

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Verslag 21 juni

4.       Verslag stembureau Lijsttrekkerverkiezing

5.       Bevestiging uitslag Lijsttrekkerverkiezing

6.       Stand van zaken verkiezingen PS2015.

7.       Stand van zaken verkiezingen WS2015

8.       Politieke Actualiteit.

9.       Reorganisatie PB.

15.30 – 16.30 uur             Netwerkborrel

Deze regiobijeenkomst wordt georganiseerd door Gohdar Massom en Nico Papineau Salm.

Het gewestbestuur hoopt u allemaal te kunnen begroeten op 27 september a.s. om 9.30 uur.

Namens het Gewestelijk Bestuur

Rian van Dam (voorzitter)

10 & 11 september bijeenkomst Raadsleden & Jeugdzorg

september 1st, 2014

De PvdA Statenfractie in Noord Holland heeft de afgelopen jaren met veel passie het thema jeugdzorg vorm gegeven. Vanaf 2015 zal de provincie, dus ook de Statenfactie geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de jeugdzorg. Dit jaar spannen wij ons in om de jeugdzorg goed over te dragen aan de gemeenten, zodat tijdige en kwalitatief goede jeugdzorg geboden blijft worden. De Statenfractie wil graag haar kennis, maar ook haar zorgen en uitdagingen met de raadsleden en woordvoerders Jeugdzorg in Noord-Holland delen.

Daarom organiseren wij op 10 en 11 september in het provinciehuis in Haarlem een bijeenkomst voor de woordvoerders Jeugdzorg. De avond zal heel praktisch en concreet worden ingevuld zodat de woordvoerders handvaten mee krijgen die ze vanaf 2015 zeker kunnen gebruiken. De agenda vindt u hier.

U bent van harte welkom!
Attiya Gamri Woordvoerder Jeugdzorg PvdA Statenfractie NH
Rina van Rooij Woordvoerder Sociale Infrastructuur PvdA Statenfractie NH

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten (met vermelding van de gewenste datum) kan bij Sonja Kagie via kagies@noord-holland.nl

Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer 1), Dreef 3, Haarlem Tijd: 20.30-22.00 uur (inloop 20.00 uur)

Reactie van Frans Timmermans op onze brief

augustus 22nd, 2014

Geachte heren Hanna, Sumer en Genc, geachte mevrouw Gamri,

Hartelijk dank voor uw brief van 15 augustus 2014 waarin u uw zorgen over de situatie van Assyriërs in Irak deelt.

Het kabinet is doordrongen van de ernst van de situatie in Irak en deelt uw zorgen ten aanzien van de positie en veiligheid van minderheidsgroeperingen, waaronder de Assyriërs. Het kabinet maakt zich grote zorgen over de opmars en de terreurcampagne van IS, die gepaard gaat met verschrikkelijk geweld tegen onschuldige burgers.

U gaat in uw brief in op het gegeven dat het kabinet van mening is dat IS vermoedelijk verantwoordelijk is voor zeer ernstige internationale misdrijven, zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Voor het kabinet is het vermoeden dat dit het geval is voldoende reden om nu de hoogste prioriteit te geven aan preventie, het voorkomen van verdere escalatie en het bieden van hulp. De vaststelling dat in juridische zin sprake is van oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of genocide is voorbehouden aan de rechter. Het kabinet hecht er sterk aan dat alle partijen of individuen die zich schuldig maken aan internationale misdrijven daar verantwoording voor afleggen.

Zoals bekend steunt het kabinet de overwegingen van partners om de Koerdische regionale regering te bewapenen, met steun van de Iraakse regering, om de dreiging van IS het hoofd te kunnen bieden en minderheden, zoals Yezidi’s en christenen, te kunnen beschermen. Indien de huidige veiligheidsdreiging voortduurt, sluit het kabinet niet uit dat Nederland in enige vorm ook een bijdrage zal leveren.

Voorop staat nu dat zo snel mogelijk hulp aan de in erbarmelijke omstandigheden verkerende ontheemden verleend moet worden. Naast een extra bijdrage van 400.000 euro voor noodhulpactiviteiten van het Rode Kruis heeft het kabinet daarom besloten een bijdrage te leveren in de vorm van transport en levering van voedsel, lampen en dekens naar de regio. Vanwege verbeterde omstandigheden vinden geen droppings boven het Sinjar-gebergte plaats, maar zijn de Nederlandse humanitaire goederen per Defensie-vliegtuig naar Erbil gezonden. Daar zijn ze overgedragen aan het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA), ter distributie aan lokale NGO’s, voor verspreiding onder hulpbehoevende ontheemden. Met de Nederlandse goederen kan hopelijk een betekenisvolle bijdrage worden geleverd aan het verlichten van humanitair leed. Naast deze gerichte bijdragen geeft Nederland omvangrijke ongeoormerkte bijdragen aan de grote VN-noodhulporganisaties en het ICRC.

U vraagt in uw brief om steun voor de Assyrian Aid Society en de Hammurabi Human Rights Organisation. Volgens staand beleid kanaliseert Nederland zijn humanitaire hulp uitsluitend via de Verenigde Naties, het Rode Kruis of grote Nederlandse NGO’s die een Framework Partnership Agreement hebben met ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office). Daarom wordt de organisaties die u noemt geadviseerd om contact op te nemen met OCHA in Erbil, of een andere VN-organisatie of internationale NGO in Noord-Irak, om te kijken of zij in aanmerking kunnen komen voor humanitaire hulpgoederen voor distributie onder ontheemde Assyriers en Yezidi’s.

Duidelijk is dat de stabiliteit in Irak op lange termijn alleen terug kan keren als een inclusieve politieke oplossing wordt bereikt. Het kabinet verwelkomt daarom de benoeming van kandidaat-premier Haider al-Abadi en blijft zich er via diplomatieke kanalen voor inzetten dat deze eerste stap resulteert in een meer constructief en politiek proces, waarin plaats is voor alle Iraakse bevolkingsgroepen.

Voor verdere informatie over de Nederlandse standpunten en inzet in Irak verwijs ik u naar de antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg Irak van de Tweede Kamer d.d. 11 augustus (kenmerk MinBuZa-2014.422979, 14 augustus 2014).

Frans Timmermans
Minister van Buitenlandse Zaken

Brief aan dhr. Timmermans & Spekman & Servaes

augustus 16th, 2014

 

Geachte heer Timmermans, heer Servaes en  heer Spekman,

Beste Frans, Michiel en Hans,

Wij schrijven jullie deze brief omdat wij ons zorgen maken over aantal zaken die op dit moment gaande zijn. Tevens willen jullie deelgenoot maken van het verdriet en pijn die onder onze gemeenschap leven op dit moment.
Onze gemeenschap voelt een hele duidelijke verbondenheid met de PvdA, in het bijzonder met Den Uyl, die besloot de Assyriers te erkennen als politieke vluchtelingen en Max van der Stoel die persoonlijk in Irak is geweest en de rechten van de Assyriers aan de orde heeft gesteld.  Daarom zijn er veel Assyriers lid van de PvdA in Overijssel en Noord Holland.
De PvdA staat voor  internationale solidariteit en heeft de internationale rechtsorde hoog in het vaandel staan. Daarom zijn wij lid van de PvdA en hebben duizenden mensen uit onze gemeenschap op de PvdA gestemd de afgelopen jaren.

Sinds juni dit jaar zijn de Assyriers in Mosul verdreven, vermoord, ontvoerd en heel bruut afgeslacht. Half juni zijn meer dan 100.000 Assyriers uit de Nineveh Vlakte  vertrokken omdat ISIS van plan was de Assyrische dorpen aan te vallen.  In juli kwamen de eerste gruwelijke beelden binnen van kinderen die onthoofd waren, mannen gekruisigd
en vrouwen werden meegenomen. Op dit moment zijn er meer dan 200.000 Assyriers in Noord Irak zonder huis en haard. De hulp bereikt deze groep niet.
De gemeenschap in Nederland voelt zich alleen en niet gehoord daarom starten wij vandaag met een hongerstaking om ​u​  maar ook de rest van Nederland te informeren over wat er met de ​c​christenen in Irak gebeurd.

Gisteren heeft de regering bij monde van dhr. Timmermans aangegeven dat ISIS vermoedelijk genocide pleegt in Irak.
Aan de ene kant zijn wij hier erg blij mee maar aan de andere kant baart het ons zorgen omdat dhr. Timmermans dit niet overtuigend heeft gezegd. Wat ons betreft mag hier niet aan getwijfeld worden en ​het ​raakt ons immens als wij de twijfels voelen bij dhr. Timmermans.
De Assyriers willen niets anders dan het woord GENOCIDE gebruiken omdat  ISIS sinds juni dit jaar hiermee is begonnen in Mosul. Het is ook niet voor niets dat ​president ​ Obama, ​ en de Engelse ​premier ​Cameron en de VN dit woord ook gebruiken voor wat nu met Assyriërs en andere minderheden in Irak gebeurt.

De vraag vanuit onze gemeenschap is ; Wat gaat de Nederlandse regering nu doen  ? Hoe gaat U de slachtoffers  ( van de ​ etnische zuivering​ ) helpen ? Nu de regering genocide gezegd heeft, is zij ook verplicht te handelen.
Er gaat binnenkort een Nederlandse – droppings actie starten maar aangezien er nu al bijna niemand meer op de Sinjar berg aanwezig is, is de dropping wat ons betreft overbodig.
Daarom verzoeken wij u om deze hulp aan de kleine NGO’s te geven zodat zij deze twee groepen kunnen bereiken. Twee daarvan zijn: Assyrian Aid Society en​ Hammurabi Human rights Org  zijn sinds juni  heel actief bij de  Assyriërs en Yezidi’s in Irak.

Graag zouden we van u een concrete brief ontvangen met de acties die u onderneemt, die we ook met de achterban kunnen delen. Bijna iedereen heeft familie of vrienden die de afgelopen weken, maanden en jaren hebben moeten vluchten en leeft enorm mee.

Wij nodigen jullie  uit om de hongerstakers in Enschede te bezoeken deze week.

graag horen wij van jullie,

Met vriendelijke groeten,
George Hanna, voormalig Raadslid Enschede

Isa Sumer, voormalig Raadslid in Enschede

Gabriel Genc, voormalig Raadslid in Hengelo
Attiya Gamri, Statenlid PvdA Noord Holland

 

bezoek mij op Facebook

augustus 6th, 2014

Ik ben heel erg actief op Facebook ; bezoek mij op facebook… !

PvdA Noord-Holland: behoud treinaanbod Amsterdam-Haarlem-Alkmaar

maart 9th, 2014

 


Als het aan de PvdA Noord-Holland ligt blijft het treinaanbod tussen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zoals het is. Onlangs maakte de NS bekend dat het voornemen bestaat om de intercity tussen Haarlem en Alkmaar per 1 januari 2015 te schrappen en te vervangen door een sprinter. Ook wil de NS de stoptrein tussen Amsterdam en Uitgeest alleen nog in de spits laten rijden. PvdA-Statenlid Naima Ajouaau: “Dit is een slechte zaak voor de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de regio. Wij hebben Gedeputeerde Staten daarom gevraagd om samen met de regio in actie te komen om deze plannen tegen te houden.”

 

Reizigersorganisatie Rover meldde in januari van dit jaar nog dat de intercity tussen Alkmaar en Amsterdam tweede is op de lijst van ‘volste treinen’ in Noord-Holland. Nu dreigt deze dus vervangen te worden door een sprinter. Rover vreest dat de treinen hierdoor nog voller zullen raken. Voor reizigers uit de driehoek Alkmaar, Haarlem en Amsterdam neemt de reistijd als gevolg van de voorgenomen maatregelen met minimaal een kwartier toe. Ajouaau: “Dit is wat de PvdA betreft onacceptabel. Wij willen graag van Gedeputeerde Staten weten of er vanuit de provincie bereidheid is om samen met de regio en het bedrijfsleven de directie van de NS aan te spreken op dit voornemen. Zo kunnen we hopelijk bewerkstelligen dat de plannen voor versobering van het treinaanbod van tafel gaan.”

 

Over de plannen van de NS is onder inwoners van Haarlem, Alkmaar en de omringende regio grote verontwaardiging ontstaan. Dit heeft geleid tot een petitie gestart door Rover en de PvdA Haarlem, met brede steun vanuit de andere lokale partijen. De petitie is inmiddels ook ondertekend door de Statenfractie van de PvdA Noord-Holland. Ondertekenen kan via deze link.

Next »