Archive for november, 2012

Provincie investeert dankzij PvdA in werk voor jongeren

november 21st, 2012

De provincie Noord-Holland gaat de komende jaren actief bijdragen aan het verbeteren van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Tijdens de begrotingsbehandeling op maandag 19 november hebben Provinciale Staten twee moties en een amendement van de PvdA aangenomen die Gedeputeerde Staten hiertoe oproepen. Fractievoorzitter Xander den Uyl: “Juist in deze tijd is het belangrijk om jongeren niet op achterstand te zetten. De PvdA is blij dat de provincie zich vanuit haar bovenregionale rol gaat inzetten voor het versterken van de positie van onze jongeren op de arbeidsmarkt.”

 

De eerste motie, die onderdeel uitmaakt van een coalitiebrede motie met betrekking tot het verduurzamen van de Noord-Hollandse economie, roept Gedeputeerde Staten op om te onderzoeken of de provincie een project kan opstarten naar voorbeeld van het 1000-banenplan in de provincie Overijssel. Het Overijsselse initiatief is specifiek bedoeld voor kwetsbare jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg en daarna moeilijk een baan vinden. Door middel van arbeidsparticipatie en beroepskwalificerende scholing wordt de afstand van deze jongeren tot de arbeidsmarkt aanzienlijk verkleind en hun maatschappelijke positie verbeterd. Gedeputeerde Staten gaat nu onderzoeken hoe een dergelijk initiatief ook in Noord-Holland vorm kan krijgen.

 

Met de tweede motie wordt in 2013 in totaal 200.000 euro beschikbaar gesteld voor drie bovenlokale organisaties: de Ajax Campus, de stichting Telstar Thuis in de Wijk en JINC. Dit zijn allemaal initiatieven die zich richten op het terugdringen van schooluitval, het wegwerken van leerachterstanden, het bieden van trainingen in werknemersvaardigheden en het helpen van jongeren bij het vinden van een stageplek of baan. De PvdA vraagt Gedeputeerde Staten daarnaast om in overleg met de drie betrokken organisaties te kijken of er mogelijk ook stage- en leerwerkplekken bij de provincie kunnen worden aangeboden.

 

Provinciale Staten nam tevens een door de PvdA ingediend amendement aan waarmee in 2013 eenmalig 50.000 euro wordt toegekend aan stichting De Herstelling. Deze stichting zorgt ervoor dat jonge werklozen werkervaring kunnen opdoen door middel van het onderhouden van de Stelling van Amsterdam. De subsidie is bedoeld om de contacten met forteigenaren te onderhouden en daarnaast te investeren in de communicatie rond het project.

 

Voor jongeren in de provincie Noord-Holland werd het de afgelopen jaren steeds moeilijker om aan het werk te komen. Slechts 43,5% van de potentiёle Noord-Hollandse beroepsbevolking tussen de 16 en 24 jaar nam afgelopen jaar deel aan de arbeidsmarkt. Landelijk steeg de jeugdwerkloosheid deze maand naar 13,3%. De groep jongeren die de aansluiting met de arbeidsmarkt mist dreigt de komende jaren verder te groeien.

 

motie Sociale kwaliteit

november 17th, 2012

 

  maandag 19 oktober ; Provinciale Staten vergadering

De motie van Rina van Rooij en van mij wordt behandeld. ” Sociale kwaliteit ”   Nu maar hopen dat de meerderheid van de Staten onze motie gaat steunen.

Jeugdzorg beleidskaders 2013– 2016

november 17th, 2012

     Provinciale Staten in Noord Holland ; ma 12 okt ; debat over de jeugdzorg.

De volgende punten hebben wij ( motie GL, CDA en PvdA ) binnen gehaald;
Aandacht aan meer instroom allochtone kinderen binnen de jeugdzorg, naast de gewone pleeggezinnen en gezinshuizen voor jongeren tussen de 15- 17 jr, ook puberpleeggezinnen zoeken.Ook gaat GS samen met ons ( PS ) 2 bijeenkomsten organiseren voor Gemeente raadsleden om hun te informeren over de transitie van de jeugdzorg.

Veiligheid bewaken en verder ontwikkelen, verwijzing naar de commissie Samson ( misbruik kinderen binnen de muren van de jeugdzorg &pleeggezinnen ).
Tenslotte ; de cliëntenraden betrekken bij de transitie. Dit was een punt van Groen Links. Groen Links, CDA en PvdA hebben samen opgetrokken in de Staten en zijn erg blij dat deze punten onderdeel worden van het beleid ( 2013 – 2016 )   Lene Grooten, ( GL) en Ronald Oortjes ( CDA ) bedankt voor de samenwerking !

Schoon Schip: vertrouwen in de toekomst

november 4th, 2012

De commissie Schoon Schip constateert in het vandaag gepresenteerde rapport dat er binnen de provincie Noord-Holland niet structureel sprake is van een ‘verziekte bestuurscultuur’. Ook zijn er geen huidige bestuurders betrokken bij de onregelmatigheden die geconstateerd zijn. De PvdA Noord-Holland is blij dat met dit onderzoek nu de onderste steen boven is.

De PvdA Statenfractie heeft in 2011 aan Gedeputeerde Staten gevraagd om te zorgen dat de onderste steen boven kwam. Dit mede naar aanleiding van de ophef die was ontstaan rond een aantal projecten van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. Op grond van dit verzoek heeft Gedeputeerde Staten de commissie Schoon Schip ingesteld.

De PvdA betreurt het ten zeerste dat er sprake is geweest van onregelmatigheden door voormalig gedeputeerde Hooijmaijers. De commissie constateert echter terecht dat deze zaak nu onder de rechter is. Daarnaast was er volgens de commissie ook bij een aantal andere oud-bestuurders sprake van onjuist gedrag. De PvdA  constateert echter met tevredenheid dat een grote groep bestuurders, waaronder de huidige gedeputeerden, heeft laten zien dat het anders kan en dat er geen sprake is van een structureel integriteitsprobleem binnen de provincie.

De conclusies van de commissie Schoon Schip worden op maandag 12 november besproken in de Provinciale Staten. De PvdA hoopt dat na bespreking van dit rapport de rust wederkeert en dat Provinciale Staten zich weer kunnen richten op de zaken waar ze voor is aangesteld.

Meer informatie:

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Xander den Uyl, fractievoorzitter PvdA Noord-Holland (06-23365691).

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com