Archive for september, 2014

PvdA wil dat provincie mismatch op arbeidsmarkt aanpakt

september 24th, 2014

De provincie Noord-Holland gaat in samenwerking met o.a. de TechniekRaad Noord-Holland in kaart brengen hoe de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Noord-Holland verbeterd kan worden. Een PvdA-motie die daartoe opriep werd maandag met algemene stemmen aangenomen. PvdA-Statenlid Adnan Tekin: “Ondanks de hoge werkloosheid is er jaarlijks een tekort in Noord Holland aan 950 technisch geschoolde werknemers. De PvdA vindt dat deze mismatch, net als de mismatch in andere sectoren, aangepakt moet worden.”

 

Aanleiding voor de motie was de bespreking in PS van het initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland aan het werk’, begin dit jaar ingediend door de PvdA Noord-Holland. In dit initiatiefvoorstel wordt geconstateerd dat het aantal banen in Noord-Holland de afgelopen jaren is gestegen, maar dat er tegelijkertijd sprake is van stijgende werkloosheid. De belangrijkste oorzaak voor deze tegenstelling is een mismatch tussen de Noord-Hollandse beroepsbevolking en het arbeidsaanbod. Tekin: “Oplossingen voor de mismatch moeten wat de PvdA betreft gezocht worden in betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt, hogere startkwalificaties, meer stage-en leerwerkplekken en het bieden van mogelijkheden tot omscholing. Wij vinden dat de provincie, als aanjager van de regionale economie, hier een rol in moet spelen en zijn blij dat de provincie die handschoen nu op lijkt te pakken.”

 

Gedeputeerde Staten gaat met nog meer voorstellen uit ‘Noord-Holland aan het werk’ aan de slag. Zo bekijkt GS of er een pilot kan komen waarbij Amsterdamse jongeren die een strafblad hebben, en daardoor geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen overleggen, onder voorwaarden toch werkervaring kunnen opdoen op Schiphol. Eerder al ging GS op verzoek van de PvdA in gesprek met aan de provincie gelieerde partijen om meer stage- en leerwerkplekken te creëren en werd onderzocht of aansluiting mogelijk was bij de sectorplannen van minister Asscher.

 

Plannen Landalpark op de Zanderij Castricum; in strijd met provinciaal beleid

september 6th, 2014

Voor het gebied de Zanderij ten westen van het NS station Castricum zijn plannen om een recreatiepark met in eerste instantie zo’n 120 woningen te realiseren. In het gebied staat nu kaasfabriek Kaptein en er liggen vooral karakteristieke bollenvelden die overgaan in het bos en duingebied. De PvdA-fractie van de Staten van Noord-Holland ging samen met partijgenoten uit Castricum op donderdag 4 september op werkbezoek. De conclusie van de statenfractie is dat het recreatiepark op deze plek in strijd is met het provinciaal beleid.

 

Plannen voor recreatiepark

De plannen voor de aanleg van het recreatiepark Landal bestaan al langer voor die plek in Castricum. Het bedrijf van Kaptein vertrekt, volgens verwachting, naar een andere locatie. De bouw van het park en later de bewoners en huurders van de bungalows zorgen voor meer werkgelegenheid en is goed voor de omzet van de winkels en horeca. Maar de gemeenteraad heeft zijn twijfels. Het voorstel van het college van B&W – waar de PvdA onderdeel van uit maakt – is nu om eerst een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Het gaat om een waardevol gebied en de bevolking van Castricum is sterk verdeeld over de uiteindelijke invulling.

 

PvdA-statenfractie ‘zeer verbaasd’

Tijdens het werkbezoek van de statenfractie bestaande uit Ed Wagemaker, Greet Blokker en Nico Papineau Salm komt naar voren dat het gebied de Zanderij ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – het Natuurnetwerk van Nederland – en geniet gedeeltelijk Natura 2000-bescherming. De PvdA-statenleden zijn dan ook ‘zeer verbaasd’ dat de gemeente Castricum tot nu toe geen contact heeft opgenomen met de provincie Noord-Holland. De provincie zal aangeven dat bouwen in de EHS en Natura 2000 gebieden in principe niet wordt toegestaan. Alleen wanneer het maatschappelijk belang wordt aangetoond en er geen alternatieven zijn, kan de bouw worden overwogen. Daarbij moet de initiatiefnemer zorgen voor compensatie van de natuur die met het beoogde plan verloren gaat. Daarnaast is het gebied ook nog een aardkundig monument wat bebouwing ook lastiger maakt. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) is eigenaar van het duinengebied dat grenst aan de Zanderij. In de media heeft PWN laten weten dat ze geen voorstander van het Landalpark is. De vertegenwoordigers van de PvdA statenfractie vinden dat de gemeente Castricum op korte termijn overleg zou moeten hebben met de provincie over het plan. Hiermee kan snel duidelijk worden dat het plan hoogstwaarschijnlijk niet realistisch is en daarmee het geld voor het onderzoek bespaard kan blijven.

 

Uitnodiging 23e regiodag PvdA Noord-Holland

september 6th, 2014

 

Aanpak Lucht Kwaliteit en Versnelling opwekken duurzame energie

Datum:  Zaterdag 27 september  2014

Tijd:        10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Locatie: Wachtruimte Perron 3a, NS Station Haarlem

Op zaterdag 27 september  2014 organiseert de Partij van de Arbeid gewest Noord-Holland haar  23e regiodag. De regiodag gaat deze keer over de  onderwerpen Verbetering Luchtkwaliteit en Versnelling opwekken Duurzame Energie in Noord-Holland. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en staat onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Nobel (oud wethouder Haarlemmermeer).

Rond 13.30 wordt de uitslag van de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap voor de statenverkiezingen bekend gemaakt. Na de lunch vindt de Gewestelijke Vergadering plaats. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Aanpak Luchtkwaliteit en Versnelling opwekken duurzame energie in Noord-Holland

De luchtkwaliteit in de regio’s Amsterdam en de IJmond laat duidelijk te wensen over. Mede als gevolg van het auto-verkeer(ring A-10) en diverse bedrijven wordt regelmatig de norm overschreden. Dit is slecht voor de gezondheid van mensen. Bewoners trekken dan ook regelmatig aan de bel en vragen om meer meetpunten en striktere handhaving van de afgesproken norm. De Pvda statenfractie vindt dat de aanpak van de luchtkwaliteit in de komende 4 jaar een tandje hoger moet. In deze bijeenkomst wordt besproken hoe dat het beste kan, welke maatregelen er genomen moeten worden.

Op dit moment wordt er voor 4 % aan duurzame(groene) energie opgewekt in Noord-Holland. Dit moet in 2020 14 % zijn. Om dit bereiken moeten initiatieven van bewoners, bedrijven, overheden om duurzame energie op te wekken meer kansen krijgen en ondersteund worden. Het is belangrijk om in te zetten op meerdere vormen van energie opwekking, te kijken naar innovatie en bewoners of gebruikers daarbij hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen.

In deze bijeenkomst komt de vraag aan de orde hoe deze versnelling het beste kan plaatsvinden in de komende 4 jaar.

Programma

9.30 – 10.00 uur               Inloop

10.00 – 10.05 uur             Opening door Ed Bausch vice voorzitter van het gewestelijk bestuur

10.05 – 12.30 uur             Aftrap door dagvoorzitter Jeroen Nobel

Inleiding over initiatieven opwekken duurzame Energie:

-Jurgen van der Heijden, senior adviseur Milieu en Omgeving bij AT Osborne over  initiatieven opwekken duurzame energie.

Gevolgd door discussie a.d.h.v. stellingen.

Inleiding over situatie en aanpak voor verbetering luchtkwaliteit in de regio’s IJmond  en Amsterdam. Gevolgd door discussie aan de hand van stellingen.

12.30 – 13.30 uur             Lunch en bekendmaking uitslag ledenraadpleging.

13.30 – 15.30 uur             Gewestelijke Vergadering

Agenda:

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Verslag 21 juni

4.       Verslag stembureau Lijsttrekkerverkiezing

5.       Bevestiging uitslag Lijsttrekkerverkiezing

6.       Stand van zaken verkiezingen PS2015.

7.       Stand van zaken verkiezingen WS2015

8.       Politieke Actualiteit.

9.       Reorganisatie PB.

15.30 – 16.30 uur             Netwerkborrel

Deze regiobijeenkomst wordt georganiseerd door Gohdar Massom en Nico Papineau Salm.

Het gewestbestuur hoopt u allemaal te kunnen begroeten op 27 september a.s. om 9.30 uur.

Namens het Gewestelijk Bestuur

Rian van Dam (voorzitter)

10 & 11 september bijeenkomst Raadsleden & Jeugdzorg

september 1st, 2014

De PvdA Statenfractie in Noord Holland heeft de afgelopen jaren met veel passie het thema jeugdzorg vorm gegeven. Vanaf 2015 zal de provincie, dus ook de Statenfactie geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de jeugdzorg. Dit jaar spannen wij ons in om de jeugdzorg goed over te dragen aan de gemeenten, zodat tijdige en kwalitatief goede jeugdzorg geboden blijft worden. De Statenfractie wil graag haar kennis, maar ook haar zorgen en uitdagingen met de raadsleden en woordvoerders Jeugdzorg in Noord-Holland delen.

Daarom organiseren wij op 10 en 11 september in het provinciehuis in Haarlem een bijeenkomst voor de woordvoerders Jeugdzorg. De avond zal heel praktisch en concreet worden ingevuld zodat de woordvoerders handvaten mee krijgen die ze vanaf 2015 zeker kunnen gebruiken. De agenda vindt u hier.

U bent van harte welkom!
Attiya Gamri Woordvoerder Jeugdzorg PvdA Statenfractie NH
Rina van Rooij Woordvoerder Sociale Infrastructuur PvdA Statenfractie NH

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten (met vermelding van de gewenste datum) kan bij Sonja Kagie via kagies@noord-holland.nl

Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer 1), Dreef 3, Haarlem Tijd: 20.30-22.00 uur (inloop 20.00 uur)

10 & 11 september bijeenkomst Raadsleden & Jeugdzorg

september 1st, 2014

De PvdA Statenfractie in Noord Holland heeft de afgelopen jaren met veel passie het thema jeugdzorg vorm gegeven. Vanaf 2015 zal de provincie, dus ook de Statenfactie geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de jeugdzorg. Dit jaar spannen wij ons in om de jeugdzorg goed over te dragen aan de gemeenten, zodat tijdige en kwalitatief goede jeugdzorg geboden blijft worden. De Statenfractie wil graag haar kennis, maar ook haar zorgen en uitdagingen met de raadsleden en woordvoerders Jeugdzorg in Noord-Holland delen.

Daarom organiseren wij op 10 en 11 september in het provinciehuis in Haarlem een bijeenkomst voor de woordvoerders Jeugdzorg. De avond zal heel praktisch en concreet worden ingevuld zodat de woordvoerders handvaten mee krijgen die ze vanaf 2015 zeker kunnen gebruiken. De agenda vindt u hier.

U bent van harte welkom!
Attiya Gamri Woordvoerder Jeugdzorg PvdA Statenfractie NH
Rina van Rooij Woordvoerder Sociale Infrastructuur PvdA Statenfractie NH

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten (met vermelding van de gewenste datum) kan bij Sonja Kagie via kagies@noord-holland.nl

Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer 1), Dreef 3, Haarlem Tijd: 20.30-22.00 uur (inloop 20.00 uur)

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com