Mijn PvdA

februari 21st, 2007

De Provincie van de Arbeid pomp7maart2007_2.jpg

– De PvdA stimuleert de kenniseconomie, samen met onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, ondernemers en andere overheden. Creativiteit is onmisbaar in deeconomie en zal beter benut moeten worden, de creatieve industrie heeft toekomst in Overijssel.

– Voor de PvdA blijftwerkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt speerpunt van beleid

– Naast de kennisintensieve maakindustrie ende informatie technologie vindt de PvdA recreatie en toerisme een belangrijke economische drager, voor sterke steden en een vitaal platteland.

– De PvdA wil dat de provincie scholen en werkgevers bij elkaar brengt om afspraken te maken over stageplaatsen en de aansluiting van school op werk.

– Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen geldt dat revitalisering van bestaande terreinen prioriteit heeft boven de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Indien planning en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen onontkoombaar is, dan dient hierop regionaal niveau afgestemd te worden.

Het wonen in de provincie

– De PvdA wil dat de provincie met gemeenten prestatieafspraken maakt over woningbouw voor ouderen en starters en over collectief/particulier opdrachtgeverschap, met als doel te voorzien in de bestaande behoefte.

– De PvdA wil dat gemeenten in regionaal verband afspraken maken over de bouw en verdeling van betaalbare huurwoningen over de hele regio, om ook hier te voorzien in de bestaande behoefte.

– De PvdA bevordert inbreiding boven uitbreiding

De Open Provincie

– De PvdA voert een stimulerend beleid op het gebied van energiebesparing, restwarmtegebruik en het gebruik van duurzame energie in woningen, zowel bestaand als nieuw, en in bedrijven. energiebesparing, restwarmtegebruik en het gebruik van duurzame energie bij bedrijven en in de woningbouw stimuleren,

– De PvdA stimuleert maatregelen om luchtverontreiniging en de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer terug te dringen. De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door over te schakelen op schone voertuigen (hybride, aardgas);

– De PvdA wil de totstandkoming en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur en Robuuste Verbindingen op tijd realiseren en waar mogelijk versnellen, zelfs als dat extra provinciale middelen vraagt.

– De PvdA wil een stimulerend beleid als het gaat om biologische landbouw. Daarnaast moet verbreding, bijvoorbeeld in de vorm van zorg en recreatie in de landbouw blijvend gestimuleerd worden; het verrichten van groene en blauwe diensten maakt hiervan onderdeel uit.

– Er wordt een provinciale integrale ruimtelijke, gebiedsgerichte structuurvisie voor Overijssel opgesteld.


De Provincie Onderweg

– De PvdA wil, als het om openbaar vervoer gaat dat dit snel, veilig en schoon is; daarbij moeten de mogelijkheden van gratis openbaar vervoer onderzocht en uitgeprobeerd worden.

– Tevens dient het openbaar vervoer gebruik te maken van zuinige en schone motoren, op aardgas of andere duurzame brandstoffen.

– Voor de PvdA blijft verbetering van de verkeersveiligheid speerpunt van beleid.

– De PvdA streeft naar verbetering van de verkeersdoorstroming op de hoofdassen in de provincie

De Provincie van participatie

– Het preventieve gemeentelijk jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg zullen naadloos op elkaar aan moeten sluiten. De PvdA gaat van;”jeugdproblematiek naarjeugdperspectief’

– Van de PvdA mag de Wet Maatschappelijke Ondersteuning niet leiden tot knelpunten voor kwetsbare groepen in de samenleving. De provincie is alert op ongewenste ontwikkelingen

– De PvdA werkt aan behoud en versterking van de leefbaarheid in kleine kernen; het Kulturhus vormt hierbij een belangrijk instrument.

De actieve en creatieve Provincie

– De PvdA is voorstander van een breed festivalbeleidmet culturele, etnische diversiteit en samenwerking hier binnen.

– De PvdA stimuleert de streekcultuur en streektaal,cultuureducatie en poppodia

– Vernieuwingen in het Bibliotheekwerk in Overijssel worden door de PvdA van groot belang geacht

– de PvdA vindt breedtesport belangrijk en wil dat mede stimuleren

De besturende Provincie

– Meer transparantie in provinciale subsidieverstrekking en afrekenen op prestaties bij subsidieverlening

– De provincie stelt zich integraal, interactief en activerend op inzake gebiedenbeleid en Grote Steden Beleid

maart2007_2.JPG

  • Comments(0)

Comments are closed.

Trackback URI |

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com